Centrifuges – vertical

Beckman AN-D rotor
Beckman AN-D rotor
View
Beckman AN-F rotor
Beckman AN-F rotor
View
Beckman MLN-80 rotor
Beckman MLN-80 rotor
View
Beckman NVT 65 ultra rotor
Beckman NVT 65 ultra rotor
View
Beckman NVT90 vertical rotor
Beckman NVT90 vertical rotor
View
Beckman TLN-100 vertical rotor
Beckman TLN-100 vertical rotor
View
Beckman VAC 50 rotor
Beckman VAC 50 rotor
View
Beckman VTi 50 ultra rotor
Beckman VTi 50 ultra rotor
View
Beckman VTi 65.1 ultra rotor
Beckman VTi 65.1 ultra rotor
View
Beckman VTi 65.2 ultra rotor
Beckman VTi 65.2 ultra rotor
View
Beckman VTi 80 ultra rotor
Beckman VTi 80 ultra rotor
View
Beckman VTi 90 vertical rotor
Beckman VTi 90 vertical rotor
View
Sorvall TV850 vertical rotor
Sorvall TV850 vertical rotor
View
Sorvall TV860 vertical rotor
Sorvall TV860 vertical rotor
View